آبخوری سلطان احمد سوم استانبول

آبخوری سلطان احمد سوم استانبول (Fountain of Ahmed III)

که در ترکی اوچونجا احمد چشمه سی نامیده می شود ، در مقابل دروازه سلطنتی قصر توپکاپی قرار دارد و در سال 1728 به دستور سلطان احمد سوم ساخته شد. در هر چهار دیوار این بنا شیر آبی  قرار دارد که اطراف آن با کاشی کاری هایی به شکل گل تزیین شد و بر روی هر دیوار نیز در قاب هایی سنگی که با کاشی کاری هایی به رنگ قرمز و آبی از سایر قسمت های دیوار مجزا شده ، اشعاری در مدح آب نوشته شده است. پنج گنبد کوچک نیز بر روی بام این آبخوری قرار دارند که به زیبایی معماری آن افزوده اند. تصویری از این آبخوری در سال های 1947 تا 1952 بر روی اسکناس ده لیر ترکیه قرار داشته است.

Fountain_of_Sultan_Ahmet_III_istanbul_shabavizparvaz_01

آبخوری سلطان احمد سوم استانبول (Fountain of Ahmed III)

Fountain_of_Sultan_Ahmet_III_istanbul_shabavizparvaz_02

آبخوری سلطان احمد سوم استانبول (Fountain of Ahmed III)

Fountain_of_Sultan_Ahmet_III_istanbul_shabavizparvaz_03

آبخوری سلطان احمد سوم استانبول (Fountain of Ahmed III)

Fountain_of_Sultan_Ahmet_III_istanbul_shabavizparvaz_04 آبخوری سلطان احمد سوم استانبول (Fountain of Ahmed III)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR