پارک آدنان سایگون ازمیر

پارک آدنان سایگون ازمیر  (Adnan Saygun Park)

مرکزی برای فعالیت های هنری است و آمفی تئاتر مخصوص برای کنسرت ها و نمایش ها و همچنین موزه و چند تندیس دارد.

adnan_saygun_park_izmir_shabavizparvaz_03

پارک آدنان سایگون ازمیر  (Adnan Saygun Park)

adnan_saygun_park_izmir_shabavizparvaz_02

پارک آدنان سایگون ازمیر  (Adnan Saygun Park)

adnan_saygun_park_izmir_shabavizparvaz_01

پارک آدنان سایگون ازمیر  (Adnan Saygun Park)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR