شهر اشتاراک

شهرآشتارک مرکز استان آراگاتسوتن ارمنستان است.آشتاراک 7.5 کیلومتر مربع مساحت دارد. یکی از مهمترین قطب های اقتصادی جمهوری ارمنستان شهر آشتاراک می باشد . موزه و کتابخانه های عمومی بسیاری در سطح شهر فعالیت می کنند.

city__shabaviz_parvaz0002

شهر آشتاراک ارمنستان

city__shabaviz_parvaz0001

شهر آشتاراک ارمنستان

city__shabaviz_parvaz0003

شهر آشتاراک ارمنستان

city__shabaviz_parvaz0004

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR