فرودگاه شهر ترابزون

فرودگاه شهر ترابزون

ترابزون ، شهر تاریخی بسیار زیبایی است که گردشگرهای بسیاری را به خود جذب می کند. بنابراین ، خطوط هوایی متعددی، پروازهای مکرر و ارزانی به ترابزون دارند. فرودگاه ترابزون ، فرودگاه اصلی این شهر است و در نزدیکی شهر قرار دارد. این فرودگاه در سال 2011 در حدود 2،266،793 مسافر را جابه جا کرده که 2،177،558 مسافر مربوط به پروازهای داخلی بوده است. این فرودگاه از لحاظ تردد مسافر در رده نهم فرودگاه های ترکیه قرار دارد.

در حال حاضر در این شهر هیچ راه آهنی وجود ندارد . بسیاری از شرکت های اتوبوس رانی ، از اغلب شهرهای ترکیه به ترابزون سرویس دارند. شهرداری ترابزون ، خدمات اتوبوس رانی به تمام نقاط شهر را فراهم کرده است.

TRABZON_AIRPORT_TURKEY_فرودگاه شهر ترابزون_درباره شهر ترابزون ترکیه _شباویز پرواز_مکان های دیدنی شهر ترابزون ترکیه_مراکز خرید شهر ترابزون ترکیه

فروگاه ترابزون ترکیه

TRABZON_AIRPORT_TURKEY_فرودگاه شهر ترابزون_درباره شهر ترابزون ترکیه _شباویز پرواز_مکان های دیدنی شهر ترابزون ترکیه_مراکز خرید شهر ترابزون ترکیه

فروگاه ترابزون ترکیه

TRABZON_AIRPORT_TURKEY_فرودگاه شهر ترابزون_درباره شهر ترابزون ترکیه _شباویز پرواز_مکان های دیدنی شهر ترابزون ترکیه_مراکز خرید شهر ترابزون ترکیه


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR