فرودگاه زونگولداک

فرودگاه شهر زونگولداک 

فرودگاه کوچک زونگولداک (Zongoldak Airport) در جاده کایکوما (Caycuma) قرار دارد و تنها فرودگاه شهر است. زونگولداک به وسیله خط آهن ، به آنکارا مرتبط می شود. اتوبوس های متعددی از استانبول و آنکارا به زونگولداک تردد می کنند. کشتی هایی که در مسیر استانبول ترابزون تردد می کنند، در بندر زونگولداک توقف دارند.

اتوبوس های شهری ،با کرایه های ارزان، برای تردد در اطراف شهر مهیا می باشند.

zonguldak_airport_shabavizparvaz_فرودگاه زونگولداک-Zonguldak  airport_درباره شهر زونگولداک_شباویز پرواز

فرودگاه شهر زونگولداک

zonguldak_airport_shabavizparvaz_فرودگاه زونگولداک-Zonguldak  airport_درباره شهر زونگولداک_شباویز پرواز

فرودگاه شهر زونگولداک

zonguldak_airport_shabavizparvaz_فرودگاه زونگولداک-Zonguldak  airport_درباره شهر زونگولداک_شباویز پرواز

فرودگاه شهر زونگولداک

zonguldak_airport_shabavizparvaz_فرودگاه زونگولداک-Zonguldak  airport_درباره شهر زونگولداک_شباویز پرواز

فرودگاه شهر زونگولداک

zonguldak_airport_shabavizparvaz_فرودگاه زونگولداک-Zonguldak  airport_درباره شهر زونگولداک_شباویز پرواز

فرودگاه شهر زونگولداک

zonguldak_airport_shabavizparvaz_فرودگاه زونگولداک-Zonguldak  airport_درباره شهر زونگولداک_شباویز پرواز

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR