کسیلک میناره یا مناره شکسته آنتالیا

کسیلک میناره یا مناره شکسته Kesik Minare- Broken Minaret 

در یکی از خیابان های کالیسی (آنتالیای قدیم) واقع شده است و در قرن دوم به عنوان معبد رومی ها ساخته شد. در قرن هفتم ، به احترام مریم مقدس تبدیل به کلیسای بیزانسی ها شد. این کلیسا در قرن دهم بازسازی شد و زمانی که سلجوقیان آنتالیا را اشغال کردند، تبدیل به مسجد شد. در سال 1361 دوباره تبدیل به کلیسا شد و در زمان عثمانی بار دیگر به مسجد تبدیل شد. این بنا در آتش سوزی سال 1846 از بین رفت، اما مناره آن باقی ماند.

kesik_minare_shabavizparvaz_antalya_01


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR