بندر قدیمی آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا-Old Harbour 

از مکان های دیدنی مورد علاقه ساکنین و گردشگرهاست. کشتیرانی شهر از این بندر انجام می شود، بنابراین اهمیت زیادی دارد. وجود هتلها ، مغازه ها و رستوران های فراوان در این منطقه ، این بندر را تبدیل به یکی از مکان های اصلی تفریحی کرده است.

بندر قدیمی آنتالیا-old Harbour antalya|شهر آنتالیا |حاذبه های گردشگری شهر آنتالیا|مکان های دیدنی شهر آنتالیا|هتل های شهر آنتالیا|پارک آبی شهر آنتالیا|مکان های تاریخی شهر آنتالیا|پارک های شهر آنتالیا|شباویز پرواز مجری تورهای آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا-Old Harbour 

بندر قدیمی آنتالیا-old Harbour antalya|شهر آنتالیا |حاذبه های گردشگری شهر آنتالیا|مکان های دیدنی شهر آنتالیا|هتل های شهر آنتالیا|پارک آبی شهر آنتالیا|مکان های تاریخی شهر آنتالیا|پارک های شهر آنتالیا|شباویز پرواز مجری تورهای آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا-Old Harbour  

بندر قدیمی آنتالیا-old Harbour antalya|شهر آنتالیا |حاذبه های گردشگری شهر آنتالیا|مکان های دیدنی شهر آنتالیا|هتل های شهر آنتالیا|پارک آبی شهر آنتالیا|مکان های تاریخی شهر آنتالیا|پارک های شهر آنتالیا|شباویز پرواز مجری تورهای آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا-Old Harbour 

بندر قدیمی آنتالیا-old Harbour antalya|شهر آنتالیا |حاذبه های گردشگری شهر آنتالیا|مکان های دیدنی شهر آنتالیا|هتل های شهر آنتالیا|پارک آبی شهر آنتالیا|مکان های تاریخی شهر آنتالیا|پارک های شهر آنتالیا|شباویز پرواز مجری تورهای آنتالیا

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR