موزه مردم شناسی آنتالیا

موزه مردم شناسی آنتالیا (antalya Museum of Ethnography)

بخشی از موزه باستان شناسی است و در ساختمان مجاور آن قرار دارد. در این موزه مجموعه هایی متعلق به دوران سلجوقی ، بیلیک و عثمانی قرار دارد. از جمله آثار این موزه می توان به فرش های عثمانی و کلکسیون سکه مربوط به یونان باستان اشاره کرد.

Antalya_Museum_Sarkophag_shabavizparvaz_03

Antalya_Museum_Sarkophag_shabavizparvaz_02

Antalya_Museum_Sarkophag_shabavizparvaz_04

Antalya_Museum_Sarkophag_shabavizparvaz_05

Antalya_Museum_Sarkophag_shabavizparvaz_06

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR