جشنواره رقص و موسیقی محلی آنتالیا

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا (Antalya International Folk : Music and Dance Festival)

جشن پرنشاط فرهنگی ای است که اجرا کنندگانی را از سرتاسر دنیا در هفته آخر آگوست جذب می کند.

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_01

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا (Antalya International Folk : Music and Dance Festival)

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_02

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا (Antalya International Folk : Music and Dance Festival)

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_03

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا (Antalya International Folk : Music and Dance Festival)

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_04

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا (Antalya International Folk : Music and Dance Festival)

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_05

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا (Antalya International Folk : Music and Dance Festival)

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_06

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا (Antalya International Folk : Music and Dance Festival)

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_07

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا (Antalya International Folk : Music and Dance Festival)

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_08

جشنواره رقص و موسیقی محلی بین المللی آنتالیا (Antalya International Folk : Music and Dance Festival)

Antalya_International_Folk_shabavizparvaz_10

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR