موزه مردم شناسی آنکارا

موزه مردم شناسی آنکارا( Ankara Ethnography)

عارف حکمت کویون اوغلو (Arif Hikmet Koyunoglu)  این موزه را بین سال های 1925 تا 1928 ساخت. در طول ساخت آرامگاه آنیتکبیر (Anitkabir)، از 21 نوامبر 1938 تا 10 نوامبر 1953 ، تابوت آتاتورک در این مکان نگهداری می شد. مجسمه ای برنزی از آتاتورک هم که مجسمه ساز مشهور ایتالیایی پی . کونانیک (P.Conanic) در سال 1927 آن را ساخت ، در مقابل این موزه قرار دارد. در این موزه آثار تاریخی و فرهنگی ترکیه و همچنین مجموعه ای از صنایع دستی عصر سلجوقی و عثمانی به نمایش گذاشته شده است.نمونه هایی از این آثار شامل هنر فلز کاری آناتولی در قرن پانزدهم ، کمان ، اسلحه ، شمشیر و تفنگ عثمانی و تخت منبت کاری شده سلطان کیخسرو سوم ، سلطان سلجوقی است این موزه یک کتابخانه نیز دارد.

ankara_ethnography_museum_shabavizparvaz_01

موزه مردم شناسی آنکارا( Ankara Ethnography)

ankara_ethnography_museum_shabavizparvaz_02

موزه مردم شناسی آنکارا( Ankara Ethnography)

ankara_ethnography_museum_shabavizparvaz_03

موزه مردم شناسی آنکارا( Ankara Ethnography)

ankara_ethnography_museum_shabavizparvaz_04

موزه مردم شناسی آنکارا( Ankara Ethnography)

ankara_ethnography_museum_shabavizparvaz_05

موزه مردم شناسی آنکارا( Ankara Ethnography)

ankara_ethnography_museum_shabavizparvaz_06 موزه مردم شناسی آنکارا( Ankara Ethnography)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR