موزه جنگ استقلال آنکارا

موزه جنگ استقلال (War of Independence)

war_of_independence_museum_ankara_shabavizparvaz_03در گذشته ، ساختمان این موزه اولین ساختمان پارلمان جمهوری ترکیه بود و در سال 1961 تبدیل به موزه شد. براساس مدارک موجود که اکنون در معرض نمایش قرار گرفته اند، جنگ برای استقلال ترکیه در این مکان طراحی و اداره شده است. این موزه مجموعه ای از عکس ها ، مدال ها و مدارک مربوط به جنگ استقلال ترکیه را دارد.

war_of_independence_museum_ankara_shabavizparvaz_01

موزه جنگ استقلال (War of Independence)

war_of_independence_museum_ankara_shabavizparvaz_02

موزه جنگ استقلال (War of Independence) 

war_of_independence_museum_ankara_shabavizparvaz_04

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR