موزه هوانوردی آنکارا

موزه هوانوردی آنکارا(Ankara Aviation)


از دیگر موزه های شهر می توان موزه تکنولوژی و علوم دانشگاه فنی خاورمیانه (METU Science and Technology Museum) ؛ مرکز علوم فزا گورسی (Freza Gursey Science Center) ؛ موزه سر مدرن (Cer Modern) ؛ موزه محمت اکیف ارسوی (Mehmet Akif Ersoy) ؛ خانه شاعر سرود ملی ترکیه ؛ موزه عروسک های دانشگاه آنکارا (Ankara University Toys) ؛ موزه موسسه آ»وزش فنی دختران (Girls Technical Education Institute) ؛ موزه گوردین (Gordion) ؛ موزه دانشگاه فنی خاورمیانه ؛ موزه تاریخ طبیعی (MTA) ؛ موزه جمهوری (Museum of the Republic) و موزه زیرات بانکاسی (Ziraat Bankasi) ، نخستین موزه مربوط به بانکداری را نام برد.

hava_muzesi_air_force_shabavizparvaz_01

موزه هوانوردی آنکارا(Ankara Aviation)

hava_muzesi_air_force_shabavizparvaz_02

موزه هوانوردی آنکارا(Ankara Aviation)

hava_muzesi_air_force_shabavizparvaz_05

موزه هوانوردی آنکارا(Ankara Aviation)

hava_muzesi_air_force_shabavizparvaz_06

موزه هوانوردی آنکارا(Ankara Aviation)

hava_muzesi_air_force_shabavizparvaz_07

موزه هوانوردی آنکارا(Ankara Aviation)

hava_muzesi_air_force_shabavizparvaz_08

موزه هوانوردی آنکارا(Ankara Aviation)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR