ستون ژولیان آنکارا

ستون ژولیان  (Column of Julian)

در سال 362 به یاد ژولیان ، امپراتور رم از سال 361 تا 363 و دیدار وی از آنکارا ساخه شد. ارتفاع این ستون 15 متر است و تعداد زیادی حلقه دور بدنه آن قرار گرفته است.

column_of_julian_ankara_shabavizparvaz_02

ستون ژولیان  (Column of Julian)

column_of_julian_ankara_shabavizparvaz_03

ستون ژولیان  (Column of Julian) 

column_of_julian_ankara_shabavizparvaz_01

ستون ژولیان  (Column of Julian)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR