موزه آتاتورک آنکارا

موزه آتاتورک (Ataturk Museum) یا موزه ویلا (The Museum Villa)

آتاتورک تا زمان تغییر مکانش به عمارت صورتی در سال 1932 ، در این ساختمان سکونت داشته است. در تاریخ جمهوری ، این ساختمان نقش بسیار مهمی داشته و همچنین در زمان جنگ استقلال ، مقر آتاتورک بوده است. در سال 1950 این ساختمان با کمی بازسازی تبدیل به موزه ای برای عموم و در سال 1986 کار بازسازی آن تکمیل شد.

ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_02

موزه آتاتورک (Ataturk Museum) یا موزه ویلا (The Museum Villa)

ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_03

موزه آتاتورک (Ataturk Museum) یا موزه ویلا (The Museum Villa) 

ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_04

موزه آتاتورک (Ataturk Museum) یا موزه ویلا (The Museum Villa)

ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_10

ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_05

موزه آتاتورک (Ataturk Museum) یا موزه ویلا (The Museum Villa) 

ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_01

موزه آتاتورک (Ataturk Museum) یا موزه ویلا (The Museum Villa)

ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_06

موزه آتاتورک (Ataturk Museum) یا موزه ویلا (The Museum Villa) 

ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_07 ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_09

موزه آتاتورک (Ataturk Museum) یا موزه ویلا (The Museum Villa)

ataturk_mausoleum_museum_shabavizparvaz_08

موزه آتاتورک (Ataturk Museum) یا موزه ویلا (The Museum Villa) 


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR