بزرگراه های شهر استانبول

بزرگراه های شهر استانبول 

بزرگراه ایالتی دی. صد (D.100)  و بزرگراه اروپایی ای. هشتاد (E.80) ، دو بزرگراه ارتباطی اصلی بین اروپا وترکیه هستند. شبکه بزرگراه اطراف استانبول ، توسعه خوبی داشته و دائماً در حال گسترش است. این بزرگراه ها از سمت شرق ، به آنکارا و از سمت غرب ، به ادیران (Ediran) منتهی می شوند. بزرگراه های آزاد ، اطراف شهر را احاطه کرده اند. تردد داخلی شهر ، اغلب در بزرگراه قدیمی و تردد های بین شهری و بین المللی بیشتر در بزرگراه جدید صورت می گیرد. پل بسفر و پل فاتح سلطان محمد (Fatih Sultan Mehmet Bridge) ، شاهراه های ارتباطی بین بخش اروپایی و آسیایی بسفر هستند و پل سوم توسط مهندسین ترک در حال طراحی و ساخت است.

istanbul_city_shabavizparvaz_01

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR