موزه کورا استانبول

موزه کورا استانبول (Chora Museum)

در واقع کلیسای کورا (Chora Church) است که در قرن ششم میلادی ساخته و پس از فتح استانبول توسط مسلمانان به مسجد تبدیل شده است. کاشی کاریها و نقاشی های دیواری این کلیسا از زندگی حضرت مسیح و مریم مقدس ، در نوع خود بی نظیر هستند. این نقاشی ها در هنگام تبدیل کلیسا به مسجد با رنگ پوشانده شده بودند ، ولی در سال 1948 پس از تبدیل این بنا به موزه ، بعضی از آنها ترمیم شده و در معرض دیده قرار گرفته اند.

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول

موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول

موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول

موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول موزه کورا استانبول (Chora Museum)

موزه کورا استانبول |موزه کورا استانبول (Chora Museum)|موزه های شهر استانبول|موزه ایاصوفیه|موزه آتاتورک استانبول|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|توراستانبول شباویز پرواز |شباویز مجری تورهای استانبول

مشاوره رایگان