موزه خوش نویسی استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

از دیدنی ترین موزه های استانبول است. آثار خوش نویسی دوران عثمانی ، قرآن های خطی ، نمونه هایی از صحافی های مختلف و همین طور مهرهای سلاطین عثمانی ، از مجموعه های این موزه هستند. ساختمان این موزه متعلق به مدرسه اسلامی بایزید بوده و سپس به کتابخانه و در حال حاضر به موزه تبدیل شده است . این موزه در منطقه امینونو قرار دارد.

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)

موزه خوش نویسی استانبول|موزه خوش نویسی استانبول (Calligraphy Museum)|موزه های شهر استانبول|درباره شهر استانبول|هتل های استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|مراکز خرید شهر استانبول

مشاوره رایگان