موزه مینیاتورک استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

miniaturk_museum_istanbul_shabavizparvaz_17در سال 2003، در فضایی  به وسعت شصت هزار متر مربع افتتاح شد و یکی از بزرگ ترین شهرهای مینیاتوری دنیا است. در این موزه مدل هایی از 105 بنای تاریخی ترکیه در مقیاس 1/25 ساخته شده اند. نخست وزیر وقت ترکیه این پارک را که پارک ترکیه کوچک (Mini-Turkey Park) نیز نامیده می شود ، در سال 2003 افتتاح کرد.

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول


موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

موزه مینیاتورک استانبول (Miniaturk)

موزه مینیاتورک استانبول|درباره شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول|موزه های شهر استانبول|تور نوروز استانبول

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR