قصر دلماباغچه استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)

به دستور سی و یکمین سلطان عثمانی ، سلطان عبدالمجید اول در سال های 1856 تا 1843 ساخته شد. این قصر در کنار تنگه بسفر ، در بخش اروپایی استانبول قرار گرفته است. ساختمان قصر 45 هزار مترمربع وسعت  دارد و در محوطه ای به وسعت 110 هزار مترمربع قرار دارد. این قصر محل زندگی شش سلطان بوده است و پس از استقرار جمهوری در ترکیه ، آتاتورک ، اولین رئیس جمهور این کشور ، آن را به عنوان اقامتگاه تابستانی خود انتخاب کرد . بزرگ ترین مجموعه چهل چراغ های کریستال بوهیما (Bohemia) و باکارات (Baccarat) دنیا در دلماباغچه جمع شده اند که در میان آنها بزرگ ترین چهل چراغ  کریستال بوهمیای دنیا با وزن 4/5 تن و تعداد 700 لامپ ، هدیه ای از طرف ملکه ویکتوریا ، قرار دارد. همچنین نرده پلکان نعلی شکل مشهور این قصر نیز از کریستال باکارات ، فلز برنج و چوب ماهوگانی (Mahogany) ساخته شده است. این قصر اکنون به صورت موزه درآمده است.

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)|جاذبه های شهر استانبول|مکان های گردشگری شهر استانبول|درباره شهر استانبول|موزه های شهر استانبول|موزه آتاتورک استانبول|مسجد دلماباغچه استانبول|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

قصر دلماباغچه (Dolmabahce Palace)


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR