دیوار تئودوزیان استانبول

دیوار تئودوزیان استانبول(Theodosian Wall)

دیوار دفاعی کنستانتین پل است که در سال 408 میلادی ، در دوران تئودوریوس دوم (Theodosius II) ،  جایگزین دیوار قبلی شهر شد. این دیوار به طول 6/5 کیلومتر ، میان گلدن هورن و دریای مرمره امتداد داشته و 11 دروازه و 192 برج و یک خندق به عمق حدود 10 متر دارد و دیوارهای دروازه با راهرویی به عرض 15 متر به هم متصل هستند که مشابه سایر دیوارهای دفاعی امکان عبور و مرور از روی آن را فراهم می کند. این دیوار به مدت هزار سال همچون سدی محکم از شهر و همین طور از اروپا محافظت کرد و تنها محمد فاتح بود که توانست از موانع مستحکم آن عبور کند.

theodosian_walls_istanbul_shabavizparvaz_01

دیوار تئودوزیان استانبول(Theodosian Wall)

theodosian_walls_istanbul_shabavizparvaz_02

دیوار تئودوزیان استانبول(Theodosian Wall)

theodosian_walls_istanbul_shabavizparvaz_03

دیوار تئودوزیان استانبول(Theodosian Wall)

theodosian_walls_istanbul_shabavizparvaz_04

دیوار تئودوزیان استانبول(Theodosian Wall)

theodosian_walls_istanbul_shabavizparvaz_05

دیوار تئودوزیان استانبول(Theodosian Wall)

theodosian_walls_istanbul_shabavizparvaz_06

دیوار تئودوزیان استانبول(Theodosian Wall)

theodosian_walls_istanbul_shabavizparvaz_07

دیوار تئودوزیان استانبول(Theodosian Wall)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR