قصر بزرگ قسطنطنیه استانبول

قصر بزرگ قسطنطنیه استانبول (Great Palace of Constaintinople)

در انتهای جنوب شرقی استانبول قدیمی قرار دارد و توسط کانستنتاین ، به عنوان اولین محل استقرار امپراتوری روم ساخته شد. این قصر بین سال های 330 تا 1081 ، به مدت 800 سال محل سکونت سلطنتی امپراتورها بوده است.

great_palace_of_constantinople_istanbul_shabavizparvaz_02

قصر بزرگ قسطنطنیه استانبول (Great Palace of Constaintinople)

great_palace_of_constantinople_istanbul_shabavizparvaz_03

قصر بزرگ قسطنطنیه استانبول (Great Palace of Constaintinople) 

great_palace_of_constantinople_istanbul_shabavizparvaz_04

قصر بزرگ قسطنطنیه استانبول (Great Palace of Constaintinople)

great_palace_of_constantinople_istanbul_shabavizparvaz_05 قصر بزرگ قسطنطنیه استانبول (Great Palace of Constaintinople)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR