میلیون استانبول

میلیون استانبول(Million )

بنایی است در اوایل قرن چهارم میلادی از آن برای محاسبه مقدار فاصله بین استانبول و شهرهای دیگر امپراتوری روم استفاده می کردند. در واقع این بنا شروعی برای اندازه گیری فاصله ها برای تمام جاده های منتهی به امپراتوری روم شرقی به استانبول بوده است. بقایای این بنا در ناحیه امینونو در گوشه شمالی میدان حاجی صوفیا قرار دارد.

million_stone_pillar_istanbul_shabavizparvaz_01

میلیون استانبول(Million )

million_stone_pillar_istanbul_shabavizparvaz_03

میلیون استانبول(Million )

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR