موزه هنر و مجسمه سازی ازمیر

موزه هنر و مجسمه سازی ازمیر (Izmir Museum of Arts and Sculpture)

نمایشگاه بزرگی از مجسمه و آثار سرامیکی هنرمندان گذشته و معاصر ترکیه است که در سال 1952 در داخل پارک فرهنگ یا کالچر پارک (Kulturpark)  افتتاح گردید. بعد ها این موزه به محل فعلی اش در اسکله کوناک (Konak) منتقل شد.

izmir_museum_of_arts_and_sculpture_shabavizparvaz_03

موزه هنر و مجسمه سازی ازمیر (Izmir Museum of Arts and Sculpture)

izmir_museum_of_arts_and_sculpture_shabavizparvaz_02

موزه هنر و مجسمه سازی ازمیر (Izmir Museum of Arts and Sculpture)

izmir_museum_of_arts_and_sculpture_shabavizparvaz_01

موزه هنر و مجسمه سازی ازمیر (Izmir Museum of Arts and Sculpture)

izmir_museum_of_arts_and_sculpture_shabavizparvaz_04

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR