حمام سیفالی لوکس ازمیر

حمام سیفالی لوکس ازمیر (Sifali Lux Hamam)

بهترین حمام سنتی ترکی در ازمیر است و درست خارج از خیابان آنافارتالار (Anafartalar)  قرار دارد.

sifali_lux_hamam_izmir_shabavizparvaz_01 sifali_lux_hamam_izmir_shabavizparvaz_02

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR