بنای یادبود آتاتورک ازمیر

بنای یادبود آتاتورک ازمیر (Ataturk Statue)

در مرکز میدان جمهوریت (Cumhuriyet)  قرار دارد. این مجسمه ، آتاتورک را نشسته بر روی اسب نشان می دهد و در سال 1933 به خاطر آزادسازی ازمیر ساخته شد.

ataturk_statue_izmir_shabavizparvaz_02

بنای یادبود آتاتورک ازمیر (Ataturk Statue)

ataturk_statue_izmir_shabavizparvaz_03

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR