شیرینیر و یشیل دره ازمیر

کانال های شیرینیر  (Sirinyer)  و یشیل دره (Yesildere)  ازمیر 

دو نمونه از آثار معماری رومی ها هستند. این دو از روی رودخانه ملس (Meles) عبور می کنند و در عصر روم شرقی و عثمانی ها ، آب ازمیر را فراهم می کردند.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR