دلفین های پرنده ازمیر

دلفین های پرنده (Flying Dolphins)  ازمیر

در کارسیاکا (Karsiyaka) قرار دارد و اثری تاریخی و سمبل دوستی و برادری است.

flying_dolphins_izmir_shabavizparvaz_01

دلفین های پرنده (Flying Dolphins)

flying_dolphins_izmir_shabavizparvaz_02
دلفین های پرنده (Flying Dolphins)

flying_dolphins_izmir_shabavizparvaz_03
دلفین های پرنده (Flying Dolphins)

flying_dolphins_izmir_shabavizparvaz_04

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR