دانشگاه های شهر بورسا

دانشگاه های شهر بورسا

دانشگاه دولتی آلاداغ (Uludag University)

ار بهترین دانشگاه های ترکیه است و در سال 1975 در بورسا تاسیس شد . نام آن در ابتدا ، دانشگاه بورسا بود و سپس در سال 1982 به دانشگاه آلاداغ تغییر کرد . زبان رسمی این دانشگاه ترکی است و 11 دانشکده دارد.

دانشگاه فنی بورسا (Bura Technical  University)

در سال 2010 تاسیس شده و چهارمین دانشگاه فنی ترکیه است . این دانشگاه 6 دانشکده و 200 نفر هیئت علمی دارد و زبان رسمی آن ترکی و انگلیسی است.

دانشگاه اورانگازی بورسا  (Bursa Orhangazi)

دانشگاهی خصوصی است که در سال 2011 تاسیس شد و زبان آن انگلیسی است.


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR