کنیسه های شهر بورسا

کنیسه اتس آهایم (Ets Ahayim Syangogue) یا درخت زندگی

نخستین کنیسه ای است که در زمان عثمانی ساخته شد. در آن زمان فاتح بورسا اجازه ساخت این کنیسا را داد.

کنیسه مایور (Mayor)

گروهی از یهودیان اسپانیا که در بورسا ساکن شدند، آن را ساختند و نام این کنیسه از نام جزیره ای گرفته شده که آنها در آن ساکن بودند. در حال حاضر از این مکان برای عبادت استفاده می کنند.
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR