موزه خانه عثمانی بورسا

موزه خانه عثمانی (Ottoman House)

متعلق به قرن هفدهم است و در بخش تاریخی مرادیه قرار دارد. این خانه چوبی از قدیمی ترین و زیبا ترین خانه های بورسا است و نمونه ای از طراحی و معماری قرن هفدهم است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR