موزه جنگلداری بورسا

موزه جنگلداری (Forestry Museum)

در سال 1989 افتتاح شد و اولین و تنها موزه جنگلداری ترکیه است. این موزه فسیل هایی از حیوانات و گیاهان ، ابزارهای ارتباطی و جنگلداری ، نقشه ها ،  عکس ها و اسنادی مربوط به تاریخچه جنگلداری دارد.
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR