مجموعه محمد اول بورسا

مجموعه محمد اول بورسا(Complex of Mehmed I)

همانطور که در بالا ذکر شد مجموعه بزرگ باستانی است که سلطان محمد اول آن را در سال 1420 ساخت. این مجموعه یکی از آخرین سری های مجموعه مساجد در بورسا است که کار ساخت آن در قرن چهاردهم ، هم زمان با مجموعه اورهان (Orhan) ، آغاز شد و در سال 1447 به پایان رسید. این مجموعه شامل یشیل تورب (Yesil Turbe) ، مسجد یشلی ، مدرسه ، گرمابه و دارالمساکین است.

مشاوره رایگان