مجموعه و مسجد اورهان بورسا

مجموعه و مسجد اورهان بورسا (Orhan)

شامل مسجد ، حمام ، مدرسه ، آشپزخانه و مهمان سرا است. این مجموعه در منطقه مرادیه قرار دارد و از مهم ترین بناهای اوایل دوران عثمانی است که طی سال های 1339 تا 1340 توسط اورهان گازی ساخته شد. مهم ترین مشخصه های این مجموعه ، طاق هایی در دو سمت بنا و آجر کاری های جالب نمای آن است.

مشاوره رایگان