کلیسای سنت پل آدانا

کلیسای کاتولیک سنت پل آدانا (Saint Paul Catholic)

در سال 1870 ساخته شد و تا سال 1915 به عنوان کلیسای ارامنه استفاده می شد. در حال حاضر این کلیسا در خدمت جامعه کاتولیک های رومی درآمده است و در بخش قدیمی شهر ، نزدیک میدان فایو اوکاک (5 Ocak)  قرار دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR