باغ گیاه شناسی اینونو آدانا

باغ گیاه شناسی اینونو آدانا

انواع گوناگونی از گل های منطقه چوکوروا را به نمایش گذاشته است و جنب دادگاه عدالت آدانا در جنوب شهر قرار دارد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR