بیشه زارهای یاسر کمال آدانا

بیشه زارهای یاسر کمال آدانا  (Yasar Kemal Woods)

منطقه ای مناسب برای پیاده روی است و در ساحل شرقی رودخانه سیحان قرار دارد. این مکان به نام نویسنده اهل چوکوروا ، یاسر کمال ، نام گذاری شده است.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR