کلیساهای شهر قاضی آنتپ

کلیساهای شهر قاضی آنتپ

کلیسای عزیز بدروس (Aziz Bedros)

کلیسای قدیمی ارمنی است که ساخت آن به 450 سال قبل باز می گردد. این کلیسا در سال های اخیر بازسازی شده و به عنوان مرکزی فرهنگی استفاده می شود.

کلیسای کندیرلی (Kendirli)

کلیسای کاتولیک ارمنی است که در سال 1860 با کمک مبلغان فرانسوی ساخته و در سال 1900 ، به طور کامل بازسازی شد. این کلیسا طرحی  مستطیل شکل دارد. امروزه این کلیسا به صورت ، مدرسه ای برای هتل داری و گردشگری نیز استفاده می شود.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR