موزه خانه مولوی قاضی آنتپ

مجموعه موزه خانه مولوی قاضی آنتپ (Gaziantep Mevlevi Lodge Foundation Museum)

بخشی از مسجد کولیه (Kulliye) است و در قرن هفدهم ساخته شده. مجسمه های داخل این مسجد دراویش را در حالات مختلف نشان می دهد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR