مناسبت های شهر قاضی آنتپ

مناسبت های شهر قاضی آنتپ

از جمله جشنواهر های قاضی انتپ می توان به جشنواره هفته کتابخانه ها ، در 19 تا 25 مارس ؛ جشنواره هفته گردشگری (Tourism Week Celebrations) ، 15 تا 22 آوریل ؛ مسابقه ملی نقاشی کودکان (National Children Drawing Competition) ، 23 آوریل ، مسابقه ملی عکاسی (National Photograph Competition) ، 1 تا 31 می و هفته موزه (Museums Week) ، 18 تا 24 می اشاره کرد.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR