ساختمان های جدید قونیه

ساختمان های جدید شهر قونیه

برج سلجوقی (Seljuk Tower)

با 163 متر ارتفاع و 42 طبقه ، ششمین بنای بلند ترکیه و بلندترین برج در آناتولی مرکزی است. دو طبقه نهایی این برج تجاری، رستوران گردان هستند که در هر ساعت ، یک دور یا در هر روز ، 24 بار می چرخند. ساخت این برج در سال 2003 آغاز شد و در سال 2006 به پایان رسید.

هتل هیلتون قونیه (Konya Hilton)

با 132 متر ارتفاع و 33 طبقه دومین ساختمان بلند قونیه است. ساخت این ساختمان در سال 2002 به پایان رسید .

برچ کامباسن (Kombassan Tower)

120 متر ارتفاع و 29 طبقه دارد . این آسمان خراش ، مرکزی تجاری اداری است که ساخت آن در سال 1995 به پایان رسیده .

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR