مسجد ارتاکوی استانبول

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)

 یا مسجد سلطنتی مجیدیه (Buyuk Mecidiye)، در کنار تنگه بسفر قرار دارد و از دیدنی ترین بناهای منطقه بشیکتاش است. سلطان عبدالمجید در سال 1854 دستور ساخت این مسجد را دارد. از دست نوشته های سلطان عبدالمجید که هنرمندی خطاط بوده ، در تزیینات داخلی این مسجد استفاده شده است.

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)|مسجد سلطنتی مجیدیه (Buyuk Mecidiye)|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|درباره شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)|مسجد سلطنتی مجیدیه (Buyuk Mecidiye)|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|درباره شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)|مسجد سلطنتی مجیدیه (Buyuk Mecidiye)|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|درباره شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)|مسجد سلطنتی مجیدیه (Buyuk Mecidiye)|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|درباره شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)

مسجد ارتاکوی (Ortakoy)(Ortakoy)|مسجد سلطنتی مجیدیه (Buyuk Mecidiye)|شهر استانبول|درباره شهر استانبول|مساجد شهر استانبول|درباره شهر استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR