مسجد بایزید استانبول

مسجد بایزید (Bayezid)

 از مساجد تاریخی شهر بوده که به دستور بایزید دوم ، بین سالهای 1501 تا 1506 ساخته شده است. طاق های بالای مسجد به وسیله ستون های سنگی نگاه داشته شده و گنبد آن روی ستون های سنگی قرار گرفته است. در اطراف این مسجد ، مدرسه، حمام ، کتابخانه و دیگر ساختمان ها نیز احداث شده اند.

مسجد بایزید (Bayezid)|مساجد شهر استانبول|مسجد استانبول|درباره شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شباویز مجری تورهای شهر استانبول

مسجد بایزید (Bayezid)

مسجد بایزید (Bayezid)|مساجد شهر استانبول|مسجد استانبول|درباره شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شباویز مجری تورهای شهر استانبول

مسجد بایزید (Bayezid)

مسجد بایزید (Bayezid)|مساجد شهر استانبول|مسجد استانبول|درباره شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شباویز مجری تورهای شهر استانبول

مسجد بایزید (Bayezid)

مسجد بایزید (Bayezid)|مساجد شهر استانبول|مسجد استانبول|درباره شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شباویز مجری تورهای شهر استانبول

مسجد بایزید (Bayezid)

مسجد بایزید (Bayezid)|مساجد شهر استانبول|مسجد استانبول|درباره شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شباویز مجری تورهای شهر استانبول

مسجد بایزید (Bayezid)

مسجد بایزید (Bayezid)|مساجد شهر استانبول|مسجد استانبول|درباره شهر استانبول|هتلهای شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|مکان های دیدنی شهر استانبول|شباویز مجری تورهای شهر استانبول

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR