مسجد دولما باغچه استانبول

مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)

در کنار تنگه بسفر و در جنوب قصر دولماباغچه قرار دارد و در دوران حکمرانی سلطان عبدالمجید اول و به دستور مادر وی ، بزم عالم والیده سلطان (Bezmi AlemValide Sultan ) ، در سالهای 1853 تا 1855 ساخته شده است. این مسجد یکی از مساجد ساخته شده به سبک باروک (Baroque) ترکیه است و تزیینات داخلی آن نیز ، به عنوان زیر مجموعه ای از قصر سلطنتی ، بسیار باشکوه است.

Dolmabahce_Mosque_shabavizparvaz_مسجد دولما باغچه استانبول|مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)|مساجد شهر استانبول |درباره شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|هتل های شهر استانبول| قصر دولماباغچه|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)

Dolmabahce_Mosque_shabavizparvaz_مسجد دولما باغچه استانبول|مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)|مساجد شهر استانبول |درباره شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|هتل های شهر استانبول| قصر دولماباغچه|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)

Dolmabahce_Mosque_shabavizparvaz_مسجد دولما باغچه استانبول|مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)|مساجد شهر استانبول |درباره شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|هتل های شهر استانبول| قصر دولماباغچه|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)

Dolmabahce_Mosque_shabavizparvaz_مسجد دولما باغچه استانبول|مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)|مساجد شهر استانبول |درباره شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|هتل های شهر استانبول| قصر دولماباغچه|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)

Dolmabahce_Mosque_shabavizparvaz_مسجد دولما باغچه استانبول|مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)|مساجد شهر استانبول |درباره شهر استانبول|جاهای دیدنی شهر استانبول|هتل های شهر استانبول| قصر دولماباغچه|شباویز پرواز مجری تورهای استانبول

مسجد دولما باغچه (Dolmabahce Mosque)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR