مسجد ایوب سلطان استانبول

مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)

 اولین مسجد ساخته شده در استانبول ، پس از فتح این شهر توسط مسلمانان است و به دستور سلطان محمد فاتح در محل قبر صحابه پیامبر ، ابو ایوب انصاری ، ساخته شده است. وی در جریان محاصره کانستنتینوپل توسط اعراب در سال 670 میلادی ، 49 تا 50 هجری قمری ، به شهادت رسید.

مسجد ایوب سلطان استانبول|مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|درباره تورهای استانبول|هتلهای استانبول|همه چیز در مورد استانبول

مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)

مسجد ایوب سلطان استانبول|مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|درباره تورهای استانبول|هتلهای استانبول|همه چیز در مورد استانبول

مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)

مسجد ایوب سلطان استانبول|مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|درباره تورهای استانبول|هتلهای استانبول|همه چیز در مورد استانبول

مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)

مسجد ایوب سلطان استانبول|مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|درباره تورهای استانبول|هتلهای استانبول|همه چیز در مورد استانبول

مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)

مسجد ایوب سلطان استانبول|مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|درباره تورهای استانبول|هتلهای استانبول|همه چیز در مورد استانبول

مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)

مسجد ایوب سلطان استانبول|مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|درباره تورهای استانبول|هتلهای استانبول|همه چیز در مورد استانبول

مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)

مسجد ایوب سلطان استانبول|مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)|مساجد شهر استانبول|جاذبه های شهر استانبول|تورهای استانبول|شباویز مجری تورهای استانبول|درباره تورهای استانبول|هتلهای استانبول|همه چیز در مورد استانبول

مسجد ایوب سلطان (Eyup Sultan Mosque)

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR