جشنواره هندوانه دیاربکر

جشنواره هندوانه (Watermelon Festival) diyarbakir_karpuzstarla_shabavizparvaz_07

در 23 سپتامبر در دیاربکر برگزار می شود. این جشنواره برنامه ها و فعالیت های بسیاری دارد و کشاورزان این منطقه هندوانه ای رایگان بسیاری را برای این جشنواره فراهم می کنند. دو مسابقه مشهور این جشنواره مسابقه بزرگ ترین هندوانه و مسابقه سریع خوردن هندوانه است.

diyarbakir_karpuzstarla_shabavizparvaz_02

جشنواره هندوانه (Watermelon Festival) 

diyarbakir_karpuzstarla_shabavizparvaz_03

جشنواره هندوانه (Watermelon Festival)

diyarbakir_karpuzstarla_shabavizparvaz_04

جشنواره هندوانه (Watermelon Festival) 

diyarbakir_karpuzstarla_shabavizparvaz_05

جشنواره هندوانه (Watermelon Festival)

diyarbakir_karpuzstarla_shabavizparvaz_06

جشنواره هندوانه (Watermelon Festival) 

diyarbakir_karpuzstarla_shabavizparvaz_01

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR