کوگلوپارک آنکارا

کوگلوپارک (Kugulu Park)

نام این پارک از نام قوهای زیبای دریاچه آن گرفته شده است . این پارک در منطقه کانکایا (Cankaya) قرار دارد و در سال 1958 با مساحتی در حدود  یک هکتار افتتاح شد.

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_08

کوگلوپارک (Kugulu Park)

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_01

کوگلوپارک (Kugulu Park)

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_02

کوگلوپارک (Kugulu Park)

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_03

کوگلوپارک (Kugulu Park)

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_04

کوگلوپارک (Kugulu Park)

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_05

کوگلوپارک (Kugulu Park)

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_06

کوگلوپارک (Kugulu Park)

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_09

کوگلوپارک (Kugulu Park)

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_07

کوگلوپارک (Kugulu Park)

kugulu_park_ankara_shabavizparvaz_10

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR