نژاد مردم صربستان

مردم کشور صربستان

بیشتر جمعیت صربستان را صربها به خود اختصاص داده اند. مهمترین اقلیت ها شامل آلبانیاییها (که عمدتا ً در کوزوو به سر می برند .) مجارها ، بوستیاییها ، کلویها و کرواتها ، چکها و اسلواکها ، مونته نگرویی ها ، مقدونیه ای ها و بلغارها ، رومانیایی ها و غیره می باشند. دو استان وویوودینا و کوزوو از لحاظ تبار و مذهب متفاوت هستند.

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR