موزه های شهر آیوتهایا

موزه های شهر آیوتهایا

موزه ی ملی چائوسام فرایا 

موزه ی قایق تایلندی

مرکز جهان گردی آیوتهایا

مرکز مطالعات تاریخی آیوتهایا

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR