مکان های دیدنی شهر آیوتهایا

مکان های دیدنی شهر آیوتهایا

کاخ چان کاسم 

اقامتگاه خون فائن

فراتامناک

موسسه ی مطالعات آیوتهایا

دهکده ی ژاپنی

دژ و دیوار شهری

وانگ لانگ یا کاخ رییر

موبان پروتوکت

مرکز هنر و صنایع دستی بانگ سای

دهکده ی هنر و صنایع دستی

ساختمان های آموزش هنرها و صنایع دستی

وانگ پلا

بنای یاد بود پادشاه نارسوآن بزرگ

ینای یادبود پادشاه یو - تونگ

بتکده ی فراسری سوریوتای

بنای یادبود سومدت فراسوریوتای

مشاوره رایگان