دیدنی های شهر آیوتهایا

پارک ها و دیدنی های شهر آیوتهایا

پارک سومدت فراسی ناخارین 

پارک فرارام

پارک سی سوریوتای

پارک سو آن نوک


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR